【MySQL】databaseを選択する。

超絶今更メモ。

use [データベース名]

下記例
[txet]
use mysql;
[/text]
※「mysql」テーブルを選択