【AngularJS】独自のページネーションサービスを実装する。

してみた。

下記URLのソースを参考に作成。

https://github.com/svileng/ng-simplePagination/blob/master/simplePagination.js
https://github.com/cakephp/cakephp/blob/master/lib/Cake/View/Helper/PaginatorHelper.php

これはかなり使いやすい。

"use strict";

var paginationModule = angular.module('ngPagination', []);

/**
 * usage
 * 
 * - main module
 * 
 * var app = angular.module('app', [
 *   'ngPagination'
 * ]);
 * 
 * 
 * - controller
 * 
 * @recipe   ng-resource object
 * @Pagination Pagination object
 * 
 * app.controller('exampleCtrl'. function($scope, recipe, Pagination) {
 *   $scope.pagination = Pagination.getNew(10, 6); // (parPage, modules)
 *   $scope.lists = recipe.query(function() {
 *     $scope.pagination.numPages = Math.ceil($scope.lists.length / $scope.pagination.perPage);
 *   });
 * });
 * 
 * 
 * - view (template)
 * 
 * - pagination element
 * 
 * <ul>
 *   <li><a href="" ng-click="pagination.firstPage()" ng-hide="pagination.page == 0">??</a></li>
 *   <li><a href="" ng-click="pagination.prevPage()" ng-hide="pagination.page == 0">?</a></li>
 *   <li><a href="" ng-show="pagination.beforeEllipsis">...</a></li>
 *   <li ng-repeat="n in [] | range: pagination" ng-class="{active: n == pagination.page}"><a href="" ng-click="pagination.toPageId(n)">{{n + 1}}</a></li>
 *   <li><a href="" ng-show="pagination.afterEllipsis">...</a></li>
 *   <li><a href="" ng-click="pagination.nextPage()" ng-hide="pagination.page + 1 >= pagination.numPages">?</a></li>
 *   <li><a href="" ng-click="pagination.lastPage()" ng-hide="pagination.page + 1 >= pagination.numPages">??</a></li>
 * </ul>
 * 
 * - angular repeater
 * 
 * <ANY
 *   ng-repeat="data in lists | startFrom: pagination.page * pagination.perPage | limitTo: pagination.perPage"
 * >
 * ...
 * </ANY>
 * 
 */
paginationModule.factory('$pagination', function() {

  var pagination = {};
 
  pagination.getNew = function(perPage, modules) {

    perPage = perPage === undefined ? 5 : perPage;
    modules = modules === undefined ? 4 : modules;
  
    var paginator = {
      numPages: 1,
      perPage: perPage,
      page: 0,
      modules: modules,
      beforeEllipsis: false,
      afterEllipsis: false
    };
  
    paginator.prevPage = function() {
      if (paginator.page > 0) {
        paginator.page -= 1;
      }
    };
  
    paginator.nextPage = function() {
      if (paginator.page < paginator.numPages - 1) {
        paginator.page += 1;
      }
    };
    
    paginator.firstPage = function() {
      if (paginator.page > 0) {
        paginator.page = 0;
      }
    };
    
    paginator.lastPage = function() {
      if (paginator.page < paginator.numPages - 1) {
        paginator.page = paginator.numPages - 1;
      }
    };
  
    paginator.toPageId = function(id) {
      if (id >= 0 && id <= paginator.numPages - 1) {
        paginator.page = id;
      }
    };
  
    return paginator;
  };

  return pagination;
});

paginationModule.filter('startFrom', function() {
  return function(input, start) {
    if (input === undefined) {
      return input;
    } else {
      return input.slice(+start);
    }
  };
});

/**
 * @input   ng-repeat elements
 * @pagination pagination object
 */
paginationModule.filter('range', function() {
  return function(input, pagination) {
    
    var pageCount = pagination.numPages,
      page = pagination.page,
      modules = pagination.modules
    ;
    
    pageCount = parseInt(pageCount);
    
    if (modules && pageCount > modules) {
      
      page += 1;
      
      if (Math.ceil(modules / 2) + 1 < page) {
        pagination.beforeEllipsis = true;
      } else {
        pagination.beforeEllipsis = false;
      }
      
      if (pageCount - Math.floor(modules / 2) - 1 < page) {
        pagination.afterEllipsis = false;
      } else {
        pagination.afterEllipsis = true;
      }
      
      var half = parseInt(modules / 2, 10);
      var end = page + half;
      
      if (end > pageCount) {
        end = pageCount;
      }
      
      var start = page - (modules - (end - page));
      if (start <= 1) {
        start = 1;
        end = page + (modules - page) + 1;
      }
      
      for (var i = start; i < page; i++) {
        input.push(i - 1);
      }
      
      input.push(page - 1);
      
      start = page + 1;
      for (var i = start; i < end; i++) {
        input.push(i - 1);
      }
      
      if (end != page) {
        input.push(i - 1);
      }
      
    } else {

      pagination.beforeEllipsis = false;
      pagination.afterEllipsis = false;
      
      for (var i = 0; i < pageCount; i++) {
        input.push(i);
      }
      
    }
    
    return input;
  };
});