【AngularJS】ng-Formディレクティブでフォームタグの入れ子を実現する。

ng-repeatの中でさらにformタグによるバリデーションを実装したい時など。

こんな感じで使う。

<form name="outerForm">
  <div ng-repeat="item in items">
    <ng-form name="innerForm">
     <input type="text" name="foo" ng-model="item.foo" />
     <span ng-show="innerForm.foo.$error.required">required</span>
    </ng-form>
  </div>
  <input type="submit" ng-disabled="outerForm.$invalid" />
</form>

マジ便利。